శరదృతువు ఆకులు గీతలు

నారింజ శరదృతువు శరదృతువు ఆకులు సూర్యరశ్మిలో ఆకులు

శీర్షిక

  • శరదృతువు ఆకులు గీతలు

    నారింజ శరదృతువు శరదృతువు ఆకులు సూర్యరశ్మిలో ఆకులు

వివరణ

శరదృతువు ఆకు భావించిన ఎవరైనా ఆకులు మరణం అర్థం
గాలి వీచే రోజుల్లో నృత్యం ఎప్పుడూ!