வில்லோ மரம் தண்டு

காடுகளில் வில்லோ மரம் தண்டு

தலைப்பு

  • வில்லோ மரம் தண்டு

    காடுகளில் வில்லோ மரம் தண்டு

விளக்கம்

நான் உங்களுடன் இருக்கமாட்டேன், ஜான் நீங்கள் வருகிறீர்கள் என்று நான் சொல்லும்போது ரோமில் இருந்து வருகிறேன் சைஃப் ஃபார்கானி விளைவுகள்: Brilliance / Warmth (Bake 4) ஃபோட்டோஷாப் மூலம் என்ஐசி சேகரிப்பு மற்றும் ஆட்டோ தொனி மூலம்