ராக் இனிமையானது

நதி தெளிந்த நீர் மற்றும் ஆல்கா கற்கள்

தலைப்பு

  • ராக் இனிமையானது

    நதி தெளிந்த நீர் மற்றும் ஆல்கா கற்கள்

விளக்கம்

நதி துருவிக்கொண்டது கல் அழுகை ஒலி விளைவுகள்  டோனால் மாறுபாடு