மரங்களின் இலைகள் கீழ்

பச்சை மரத்தின் கீழ் மற்றும் முழுமையான அமைதி

தலைப்பு

  • மரங்களின் இலைகள் கீழ்

    பச்சை மரத்தின் கீழ் மற்றும் முழுமையான அமைதி

விளக்கம்

மரங்களின் இலைகள் கீழ் இருக்க வேண்டும்
என் நற்செய்தியைக் காத்து நிற்கிறேன்

NIK சேகரிப்பு மூலம் CORSS செயல்முறை
வெள்ளை அலைவரிசை NIK சேகரிப்பு மூலம்