பைன் மரங்களும் பனிகளும் மூடப்பட்டிருக்கும்

பனி குளிர்காலத்தில் நடுநடுக்கம் மற்றும் வன மரங்கள்

தலைப்பு

  • பைன் மரங்களும் பனிகளும் மூடப்பட்டிருக்கும்

    பனி குளிர்காலத்தில் நடுநடுக்கம் மற்றும் வன மரங்கள்

விளக்கம்

நீ பச்சை நிறத்தில் இருந்தேன், உலர்ந்த இலைகளின் இலைகளை நான் விட்டுவிட்டேன் என்ன பைன் மரத்தில் ஒரு ஏழை இல்லை ஃபஸல் நாஜரி விளைவுகள்: Viveza 2 BY ஃபோட்டோஷாப் மூலம் NIC சேகரிப்பு மற்றும் ஆட்டோ தொனியில்