பறவை கைவிட

பாரசீக வளைகுடாவில் பறவை கைவிடப்பட்டது

தலைப்பு

  • பறவை கைவிட

    பாரசீக வளைகுடாவில் பறவை கைவிடப்பட்டது

விளக்கம்

நிரப்ப மகிழ்ச்சி ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட நிவாரண போகலாம் என்றால் ஆசீர்வதியுங்கள்; விடுதலைக்கு இறந்து விடுங்கள் ____ Shamloo விளைவுகள் மாறாக நிற வீச்சு