பச்சை குளம்

பச்சை குளம்

தலைப்பு

  • பச்சை குளம்

    பச்சை குளம்

விளக்கம்

பச்சை குளம் காலியாக உள்ளது                                தாமரை மலர் இல்லை   மூச்சுத்திணறல்                                       நல்ல கருணை   நான் இரட்டை மரம்!                     நான் உறைந்துவிட்டேன் என்று உனக்குத் தெரியும்   ஒரு சிறிய விடயத்தை கருதுங்கள்                           குளத்தை நிரப்பவும்! விளைவுகள் நிலைகள் & வளைவு