கிளைகள் மீது ஒரு பறவை நிற்கிறது

ஒரு மரம் கிளை மீது உட்கார்ந்து ஒரு பறவை

தலைப்பு

  • கிளைகள் மீது ஒரு பறவை நிற்கிறது

    ஒரு மரம் கிளை மீது உட்கார்ந்து ஒரு பறவை

விளக்கம்

சோகமாக இருக்க நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் நீங்கள் என் இரண்டாவது குழப்பம் பற்றி நினைக்கவில்லை "ஹுசைன் நெமட்டி" விளைவுகள்: வெள்ளி Efex புரோ 2 NY சேகரிப்பு