ஒரு அழகான சன்னி மரம்

நீல வானத்தின் கீழ் மாலை அழகான மரம்

தலைப்பு

  • ஒரு அழகான சன்னி மரம்

    நீல வானத்தின் கீழ் மாலை அழகான மரம்

விளக்கம்

பாரடைஸ் ஜஹராவில் ஒரு அழகான சன்னி மரம்
நான் பெருமைப்படுகிறேன்
NIC சேகரிப்பு மூலம் POLARIZATION
சனி
NIC சேகரிப்பு மூலம் COLOR RANGE ஐ கட்டுப்படுத்தவும்
DARKEN / LIGHTEN மையம் NIC சேகரிப்பு மூலம்