இந்த மலை போல் நிற்கிறது

மலைக்கு அடுத்த நதி குளம்

தலைப்பு

  • இந்த மலை போல் நிற்கிறது

    மலைக்கு அடுத்த நதி குளம்

விளக்கம்

"கலை இயல்பு இயல்பு, மற்றும் அது இயற்கையில் இருந்து சாப்பிட்டு யாரோ சொந்தமானது."

விளைவுகள்
ப்ரையன்சிஸ் அரவணைப்பு