அழகான முட்கள் கொண்ட மலர்

மலர்கள் மிகவும் அழகாகவும் பச்சை நிறமாகவும் இருக்கும்

தலைப்பு

  • அழகான முட்கள் கொண்ட மலர்

    மலர்கள் மிகவும் அழகாகவும் பச்சை நிறமாகவும் இருக்கும்

விளக்கம்

கஞ்சர் அல்லாத மலர்காரி மலர்கள்

விளைவுகள்
முனைவாக்கம்
COLOR RANGE ஐ கட்டுப்படுத்துங்கள்
VIGNETTE: LENS
குறுக்குச் செயலாக்கம்