Bata

Blue Lake uye Green Trees

Title

  • Bata

    Blue Lake uye Green Trees

Tsanangudzo

Kwese kwandiri ini, denga nderangu
Kufunga, mweya, rudo, nyika ndeyangu

Spring nyanzvi
 Uyai uye mutarisana nehuni
 Fungidzira murume wangu mune izvi
 Ndinokutendai nekushivirira kwenyu
 Ndinokutendai nemutengi weMahestan
 Farai mukoko musha wangu
 Uyai muverenge kwandiri
 Zuva noupenyu upenyu
 Uya uye unakidzwe neboom
 Ramba uri pamwe nesu uye horoscope yako
 Uyai nekukutungamirirai
 Nyuchi uye Chisimbiso mumoyo mako
 Uyai uye mubudise rudo, Saghir
 Ini ndiri tenzi munyaya dzangu
 Nemhaka yezvikuvadza, iwe unorima
 Tinoda mavhoti evanhu
 Kuna avo vari, kuri kugomera
 Ndipe rudo rwako norudo
 Uyai murudo rwangu
 Uyai uye muve netariro
 Ngatigare pasi apa
 Ndinofarira mbeu yezuva
 Ndiri kupenga ndakatarisa iwe
 Ndine urombo, ndinotya
 Ndipei chifukidzo kubva paupenyu zvakare
 Pano pane boom mumwedzi
 Ndinonyatsoziva pamusoro penyu
 Nzira iri nyore yokubvisa bhero
 Ndiitei kuti ndive akajeka kubva kuna Mwari
 Bea kusvika kugungwa rorudo
 Uyai kumashure kwehofisi yenyu
 Ndinotaura kwauri mumoyo mangu
 Ndimi ani?
 Handingatyi kufa
 Uyai kwatiri rudo rwehupenyu
 Inzwi rinodikamwa zvikuru yenyika
 Uyai mubate pachigaro changu
 Lily ari kunditarisa pakarepo
 Uyai. Uyai
 Upenyu hune rudo
 Ngationei
 Ndiratidzei rudo norudo
 Ngatitange tambo yevanhu
 Iva nomutsa uye rudo
 Uyai uye muite kuti zvive nyore uye zvakajeka
 Zvakafanana nehunhu mumoyo mangu
 Uyai kuzuva nokusingaperi
 . Uya uvanze kubva pazwi rangu
 Uyai uye murinde musoro wemukombe
 Rudo tinoda kugara murudo
 Isuwo tinoverenga rwiyo rworudo
 Ngatitange nyika isina maturo
 Uyai kumwoyo yedu
 Moto nerudo
 Ita rudo kuhofisi
 Ipai maruva nomufaro
 Uyai uye muite zvisakarurama
 Nzira Yakanaka, ini ndinewe
 Lily muchitsime changu, ndinewe
 Kuda iwe zvakanakisisa
 Ndinokuda munzira yake
 Ndafa newe
 Ndiwe uri muchengeti, zvirokwazvo, munyika yekwako
 Waterfall iwe unofarira pamusoro wako
 Kunhuhwirira kwemajasmine zvinonhuwira pane zvose
 Iwe unorasikirwa neusiku yako Yalda newe
 Rudo newe runoda mwoyo yevanhu
 Ndiwe mweya wangu mutsva, nokuti unofuta semhepo
 Iniwo ndiri wevana vangu pamwe newe
 Rudo newe unowanikwa pane ini
 Ndinodonha rudo rwangu mugungwa
 Ndinokuda neKaaba
 Ini ndinewe muDrayunken Kaaba
 Ini ndichava newe zvakare
 Ini ndichangova mutsipa
 Ndiri kufara newe
 Ini ndinewe iwe zvose zvandinazvo
 Ndiri iwe gungwa rorudo rwangu
 Ndiri kunze kworudo rwako
 Ndakakushamisira nenyasha netsitsi
 Ndiwe wakakomberedza moto wangu
 Ita iwe iwe wose rudo rwangu, ini
 Ndiwe Yalda kuRudo Cup, ini
 Kudenga nokuda kwehope dzangu
 Muusiku munondida mwedzi
 Ndinoshuva kuti mundione
 Familiar Shaping Math Zato
 Mvura inoyerera mutsime
 Pamusoro wangu uye ugozvipa zvinouraya
 Ndinoshuva dai ndaiva munyika ino
 Newe iwe wekutanga uye wekupedzisira maruva
 Arifin Yazidi KwaAkaita
 Kukundwa kwaAdhamu kwaiva muvengi
 Ndiri Bret naEvha
 Ndini wokutanga uye wokupedzisira
 Ndinewe mumba
 Ndiri kuenda kumwana
 Unoziva here kuti chii chichaitika?
 Iwe wakanyora chakavanzika chevanhu
 Iwe uri kutya kwevamwe
 Ndizvo zvakafanana iwe wakadhakwa
 Ndinokutendai zvikuru
 Isa gumbo
 Ndinonyara pamusoro penyu
 Kupfuura izvozvo, zvichida hupenyu hwangu
 Iwe wakazarura mubhedha wouswa
 Koz for Jasmine, iwe wakandiwana
 Unhu hwako huri mumhepo
 Mwoyo kwauri
 Oo, nzvimbo yako yakanaka yekudenga iri mumoyo mangu
 Ndinoda kugadzirisa dambudziko rangu
 Iwe unoshuva kuva nerakanaka!
 Ndinoziva iwe unoda madhayamondi
 Ndanyora mazwi kwamuri
 Ndave ndakadhakwa nekutanga
 Ndakagumbidzana nemafungiro emhepo
 Iwe unotiza chero chaunotya
 Ndiri kutasva bhokisi rangu
 Ndakatya kwazvo
 Ndine chirongo chemhepo kubva kwauri
 Ndine dhimoni yako yakatemwa
 Iwe unofadza mwoyo wangu
 Rudo inzira yakanaka
 Mweya wangu wakavharwa kuda
 Akaputsika pamwoyo
 Ndiwe aniko mune zvitsvene?
 Iwe uri chipo kubva kuna Johnny John
 Ichenesa uye yakananga
 Munharaunda yemhepo ndeyako
 Ndiri kutarisa tsime
 Iwe uri muti nemhashu
 Kimyah rudo, iwe
 O, chikonzero chemugwagwa we rudo, iwe
 Uri rwiyo pakati pangu
 Njiva yangu yakanaka, mweya wangu
 Oo, fara mufaro John
 Ndiri kuputika pamusoro pemhepo yenyu
 Ndini ndarama patafura yako
 Ndiri kurwara newe
 Ndaneta mukati mako
 Ndinokuda
 Ndaneta nokuva nemarwadzo mumusoro mangu
 Ndakanga ndisina kuputsika
 Unofara iwe
 Kuzviparadzanisa kwandiri hazvisi zvako
 Ndakabuda panzwi rako
 Waiva ani?
 Iwe uri fan of Sahari breeze
 Iwe unondidzosa
 Iwe ndiwe chakavanzika che rwiyo
 Iwe uri maruva omwoyo wangu
 Iwe ndiMwarikadzi waMwari
 Munhu wese anonzwa aneta anonzwa aneta
 Mhepo yako izere nemhepo
 Tora kufamba ikoko
 Maziso angu akasununguka, pakati porudo rwako
 Zarqi kuhofisi yako yeimba
 Ndinofema mweya weshamwari yangu
 Maoko, kubva pane chaunenge uine nyota
 Ndinokuda murudo
 Ini ndichakupa kwandiri
 Ini ndichakuda
 Ndinokuda
 Njiva yenjiva kubva murudo rwangu
 Uyai kuhofisi yangu yeimba
 Ndiri kubhururuka kubva kwamuri
 Ndadhakwa nemhepo yekudzoka kwako
 Jam Tha akafanana nesimbi
 Iwe unoda iyi spell
 Mweya wangu unoziva mamiriro ako emamiriro okunze
 Ndiratidzei zvakanaka uye zvakaipa
 Arghavan isina mhinzwa, uya
 Kushungurudzika kwapera, chitubu chasvika
 Jam ichakutora kuenda kuCreathab
 Nokuda kwomwoyo wako, cherry inopwanyika
 Jam anofa kunze kwekapu yake
 Chikara chiri kutamba
 Unofara zuva rekuzvarwa ndewe rako
 Ndiri mweya wako, ndiri kunwa doro
 Ndakuona iwe mukati mukati mehope
 Wakapinda mumusoro mangu

  Nhetembo Amir Kalhor