හිම ආවරණය වන ගස්

හිම ගස් සහිත ශීත ඍතුවකි

ශීර්ෂය

  • හිම ආවරණය වන ගස්

    හිම ගස් සහිත ශීත ඍතුවකි

විස්තර

ගස් මත ඉඳින හිම සහිත අලංකාර ශීත