සූර්යයාගේ පැහැය

කැලෑවල සන්ලයිට්

ශීර්ෂය

  • සූර්යයාගේ පැහැය

    කැලෑවල සන්ලයිට්

විස්තර

මම කිව්වා, හිරු වසන්තයේ ආලෝකය කොහෙද?
"තලාත්ගේ උදාවත්, මම ඔබට ආදරෙයි."

බලපෑම
ටෝටල් වෙනස්කමකි