සුදු රූකඩයක්

හිම සහිත ශීත ඍතුවේ දී සුන්දර සුදු බල්ලෙක්

ශීර්ෂය

  • සුදු රූකඩයක්

    හිම සහිත ශීත ඍතුවේ දී සුන්දර සුදු බල්ලෙක්

විස්තර

චැපල් පැන්හෙයින් වල සුදු පුට්
මට ඔයාව ගොඩක් අමාරුයි
බලපෑම්
ජාතික හැඳුනුම්පත මගින් කොන්ත්රාත්තුව වර්ණ රේඛාව
ජාතික හැඳුනුම්පත මගින් භුක්ති විඳින ස්වභාවික නැටුම්කරණය