සමනල සහ වල් නට්

සමනල සහ වල් නට්

ශීර්ෂය

  • සමනල සහ වල් නට්

    සමනල සහ වල් නට්

විස්තර

මම පින්තූරයක් ලැබීමෙන් පසුව මම එය හොඳින් දැකගත්හ බලපෑම්: Brilliance / Warmth (Bake 4) BY NIC එකතුව සහ ස්වයං ටෝර බින් Photoshop