වලාකුළ පිටුපස හිරු

අලංකාර හිරු නිල් අහසක බැබළෙයි

ශීර්ෂය

  • වලාකුළ පිටුපස හිරු

    අලංකාර හිරු නිල් අහසක බැබළෙයි

විස්තර

නිල් අහසේ වලාකුළ පිටුපස හිරු
මට හොඳයි

බලපෑම්

පොකුරේෂන් නයික් එකතුවෙන්
CORSS සැකසුම් NIK එකතුව මගින්
නයික් රීසර්සර් එකෙන්