ලෝහ දිය ඇල්ල

ගල්කෙස්තාන් ප්රාන්තයේ බැකර් වනාන්තරයේ කුඩා කැස්බෑඩින්

ශීර්ෂය

  • ලෝහ දිය ඇල්ල

    ගල්කෙස්තාන් ප්රාන්තයේ බැකර් වනාන්තරයේ කුඩා කැස්බෑඩින්

විස්තර

ලෝහ දිය ඇල්ල