ලස්සන නිමාවක්

සුන්දර හිරු සහ නිල් අහස සහිත හිම සහිත ආවරණ සහිත කන්ද

ශීර්ෂය

  • ලස්සන නිමාවක්

    සුන්දර හිරු සහ නිල් අහස සහිත හිම සහිත ආවරණ සහිත කන්ද

විස්තර

අලංකාර අවසානය - පන්ග්කල් නිවාසයේ අවසානය
මට ජයග්රහණයක් තියෙනවා
බලපෑම්
කොන්ක්රීට් වර්ණ රේඛාව NIC එකතුවෙන්
NIC එකතුවෙන් BRILLIANCE / WARMTH
ඔටෝ ටෝන් විසින් Photoshop