මුහුදු තීරයේ

කිෂ් මුහුදු වෙරළ

ශීර්ෂය

  • මුහුදු තීරයේ

    කිෂ් මුහුදු වෙරළ

විස්තර

වෙරළ තවමත් නිහඬයි. මෙම ශ්රේෂ්ඨ ආදරය නිසා එය දිගටම පවතී.