මිටියාවතේ මුදුනේ ඉහළින්

ටෙහෙරානයේ හිම සහ අහස ආවරණය වූ සුදු කඳු

ශීර්ෂය

  • මිටියාවතේ මුදුනේ ඉහළින්

    ටෙහෙරානයේ හිම සහ අහස ආවරණය වූ සුදු කඳු

විස්තර

සමාරම්භක උළෙලේදී පැලේජි චාල දුම්රිය ස්ථානයේ සිට මෙම නිවාඩු නිකේතනයට පැමිණ ඇත
උෂ්ණත්වයේ ඉහළින් ජීවතුන් අතර ජීවත් වෙයි

බලපෑම
පොුලාරාකරණය Picasa විසින්