පාම් ගස

පාම් ගස

ශීර්ෂය

  • පාම් ගස

    පාම් ගස

විස්තර

"පාම් ගස" තාල වෘක්ෂය අමුතු ගසක් වේ, දකුණේ ජනතාව දන්නා දේ මම දන්නවා ... ඒක ගසක් වගේ නෙවෙයි, එය කැන්ඩි ... එය මනුෂ්ය වර්ගයා වැනි යමක් වන අතර ගණන් කිරීමේ ඒකකය මනුෂ්ය වර්ගයාට සමාන ය ...! Parviz parastooi බලපෑම පහළ යතුර