නැවුම් වසන්තයක් වගේ

වතුර පොකුණ පිරිසිදු කරන්න

ශීර්ෂය

  • නැවුම් වසන්තයක් වගේ

    වතුර පොකුණ පිරිසිදු කරන්න

විස්තර

මම කිව්වා, හිරු වසන්තයේ ආලෝකය කොහෙද?

ඔබ මිහිරි තොල්වල මූලාශ්රය

වතුර හා දහඩිය දැමීම දැන් කම්පනය නොවේ

රහසෙන් එළියට යන්න උපකාරී නොවේ

රන්දන් මන්දිරයේ කිසිදු ආරංචියක් නැත

හෆෙස්