ගස් කොළ යටතේ

කොළ පැහැති ගස හා නිශ්චිත නිශ්ශබ්දතාව

ශීර්ෂය

  • ගස් කොළ යටතේ

    කොළ පැහැති ගස හා නිශ්චිත නිශ්ශබ්දතාව

විස්තර

ගස්වල කොළ අසුන් ගත යුතුය
මාගේ ශුභ ආරංචිය සන්සුන්ව බලා සිටිමි

CORSS සැකසුම් NIK එකතුව මගින්
නයික් රීසර්සර් එකෙන්