ඔබ ඩයිම් වසන්තයේ ජලය පානය කළ යුතුය

ජලය සන්සුන් හා අලංකාරයි

ශීර්ෂය

  • ඔබ ඩයිම් වසන්තයේ ජලය පානය කළ යුතුය

    ජලය සන්සුන් හා අලංකාරයි

විස්තර

ඩයිම් වසන්තය පාරාදීසයේ කොටසක්

වතුර පැත්තට වැටෙන විට, එය රොන්මඩ ඇති වන අතර එය නරකයි. එබැවින් එය නිරතුරුවම චලනය වෙමින් සෞඛ්ය සම්පන්න බවට පත්වෙමින් සිටියි. ඔබේ ජල ප්රමාණයෙන් 70% ක් වේ.

කිසිදු බලපෑමක් නැත