උණුසුම් හිරු ආකෘතියේ ලස්සන රෝසයි

හරිත කොළ හා උණුසුම් හිරු එළිය හැරුණු විට රතු රෝස මල්

ශීර්ෂය

  • උණුසුම් හිරු ආකෘතියේ ලස්සන රෝසයි

    හරිත කොළ හා උණුසුම් හිරු එළිය හැරුණු විට රතු රෝස මල්

විස්තර

මෙම ගෞරවනීය හා ලස්සන මල් සමග හිරු කරුණාවන්තය