Walnut ਪੱਤੇ

Walnut ਪੱਤੇ

ਟਾਈਟਲ

  • Walnut ਪੱਤੇ

    Walnut ਪੱਤੇ

ਵਰਣਨ

ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਰਤ, ਤੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਝੂਠੀ ਹੈ! ਅਬਦੁੱਲਹੈਮਡ ਜ਼ਿਆਈ ਪਰਭਾਵ: ਵਿਵੇਜ਼ਾ 2, ਕਰਾਸ ਬਕਾਇਆ (ਬਿਅਕ 4) ਐਨਆਈਸੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਟੋਨ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ