ਸੁੰਦਰ bristles ਨਾਲ ਫਲਾਵਰ

ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਟਾਈਟਲ

  • ਸੁੰਦਰ bristles ਨਾਲ ਫਲਾਵਰ

    ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਵਰਣਨ

ਖਾਂਸਰ ਤੋਂ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਫੁੱਲਾਂ

ਪਰਭਾਵ
ਪੋਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ
CONTRAST ਰੰਗ ਰੇਂਜ
VIGNETTE: LENS
ਕ੍ਰੌਸ ਪ੍ਰੋਸੀਸਿੰਗ