ਸਾਦੀ ਦੀ ਝਲਕ ਓਵਰਟਾਈਂਡ ਟੂਲਿਪ ਹੈ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ

ਟਾਈਟਲ

  • ਸਾਦੀ ਦੀ ਝਲਕ ਓਵਰਟਾਈਂਡ ਟੂਲਿਪ ਹੈ

    ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ

ਵਰਣਨ

ਖਾਂਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਵਹਿਟਲ ਫੁੱਲ ਇਨਵਰਟੇਬੇਟ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ
ਪਰਭਾਵ
ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲੀਓਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਲਰ ਕਾਸਟ ਹਟਾਓ
ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫਾਲਿਏਜ
ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ TOTAL ਸੰਵਾਦ
ਐਨਆਈਸੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ BI-COLOR ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ
ਐਨਆਈਸੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਫੈਦ ਨਿਉਟਲੈਜਰ
ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮਲੇ
ਰਿਫੈਕਟਰ ਈਐੱਫਐਕਸ ਐਨਆਈਸੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ