ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਖੱਟਾ ਚੈਰੀ

ਲਾਲ ਚੈਰੀ

ਟਾਈਟਲ

  • ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਖੱਟਾ ਚੈਰੀ

    ਲਾਲ ਚੈਰੀ

ਵਰਣਨ

ਕ੍ਰੈਨਬੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ?! ਕੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਓ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ... ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੰਝਦਾ ਹਾਂ ਪਰਭਾਵ: ਵਿਵੇਜ਼ਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਐਨਆਈਸੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਟੋਨ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ