ਵਾਟਰਫੌਲ ਫੁਸਫੋਰਡ

ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫੁਹਾਰ

ਟਾਈਟਲ

  • ਵਾਟਰਫੌਲ ਫੁਸਫੋਰਡ

    ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫੁਹਾਰ

ਵਰਣਨ

ਉਹ ਨਦੀ ਲਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਾਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਝਰਨਾ ਬਣਾਉ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਲਟ ਰੰਗ ਰੇਂਜ