ਰੌਕ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਐਲਗੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਦੀ

ਟਾਈਟਲ

  • ਰੌਕ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

    ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਐਲਗੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਦੀ

ਵਰਣਨ

ਨਦੀ ਤਿਲਕ ਗਈ ਸੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਤਾਨਲ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ