ਫੁੱਲੀ ਬਾਰੀਲ

ਫਲੇਮੀ ਕੰਡੇ

ਟਾਈਟਲ

  • ਫੁੱਲੀ ਬਾਰੀਲ

    ਫਲੇਮੀ ਕੰਡੇ

ਵਰਣਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਹਾਫਜ਼ ਪਰਭਾਵ: ਵਿਵੇਜ਼ਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਐਨਆਈਸੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਟੋਨ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ