ਫਲਾਵਰ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਬਿਡ

ਫਲਾਵਰ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਬਿਡ

ਟਾਈਟਲ

  • ਫਲਾਵਰ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਬਿਡ

    ਫਲਾਵਰ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਬਿਡ

ਵਰਣਨ

ਕੰਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰਭਾਵ: ਵਿਵੇਜ਼ਾ 2, ਪੋਲੋਇਰੌਇਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਬੀਕੇ 4) ਐਨਆਈਸੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਟੋਨ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ