ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਮਧੂ

ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਮਧੂ

ਟਾਈਟਲ

  • ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਮਧੂ

    ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਮਧੂ

ਵਰਣਨ

ਸਪੈਰੋ-ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਾਡੁਲੁਸ ਤੇ ਪਾਓ ਸੇਬ ਤਬਰੀਜ਼ੀ ਪਰਭਾਵ: ਵਿਵੇਜ਼ਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਐਨਆਈਸੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਟੋਨ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ