ਗ੍ਰੀਨ ਟੇਕ

ਗ੍ਰੀਨ ਟੇਕ

ਟਾਈਟਲ

  • ਗ੍ਰੀਨ ਟੇਕ

    ਗ੍ਰੀਨ ਟੇਕ

ਵਰਣਨ

ਗ੍ਰੀਨ ਤਾਲਾਬ ਖਾਲੀ ਹੈ                                ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ   ਫੁਸਲਾ                                       ਨਾਇਸ ਦਿਆਲਤਾ   ਮੈਂ ਟਵਿਨ ਟ੍ਰੀ ਹਾਂ!                     ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ   ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਨਾਲੋਂ ਦਿਆਲੂ ਵੇਖੋ                           ਤਲਾਅ ਭਰੋ! ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਰਵ