ਕੰਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖੋ ...

ਗ੍ਰੀਨਸ਼ ਗੰਬਲ

ਟਾਈਟਲ

  • ਕੰਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖੋ ...

    ਗ੍ਰੀਨਸ਼ ਗੰਬਲ

ਵਰਣਨ

ਮੈਂ ਲਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕਰਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਥੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੇਬ ਤਬਰੀਜ਼ੀ