ਕਮਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲ

ਚਿਕਨ ਡੱਕਸ

ਟਾਈਟਲ

  • ਕਮਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲ

    ਚਿਕਨ ਡੱਕਸ

ਵਰਣਨ

ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ. ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ: ਵਿਵੇਜ਼ਾ 2 ਨੇ ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਭੰਡਾਰ ਦੁਆਰਾ