വെളുത്ത പൂക്കൾ മനോഹരമായ ബട്ടർഫ്ലൈ

ഓറഞ്ച് ബട്ടർഫ്ലൈ പുഷ്പം ഇരിക്കുന്നതു

ശീർഷകം

  • വെളുത്ത പൂക്കൾ മനോഹരമായ ബട്ടർഫ്ലൈ

    ഓറഞ്ച് ബട്ടർഫ്ലൈ പുഷ്പം ഇരിക്കുന്നതു

വിവരണം

താഴ്വരയിലെ പൊടിപോലെ അഗ്നിജ്വാല ചിറകിന്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ കീടായിരുന്നു ഹഫീസ് എഫക്റ്റ്സ്: എൻഐസി ശേഖരവും ഓട്ടോ ടോൺ ഫോട്ടോയും ഉപയോഗിച്ച് വിവ്സ 2