ബട്ടർഫ്ലൈയും അസുഖവും

ബട്ടർഫ്ലൈയും അസുഖവും

ശീർഷകം

  • ബട്ടർഫ്ലൈയും അസുഖവും

    ബട്ടർഫ്ലൈയും അസുഖവും

വിവരണം

ഒരു ചിത്രമെടുത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എഫക്റ്റ്സ്: ബ്രൈയൻഷൻ / വാർംത്ത് (ബേക്ക് 4) എൻഐസി ശേഖരം, ഓട്ടോ ടോൺ ഫോട്ടോഷോപ്പ്