പൈൻ വൃക്ഷങ്ങളും മഞ്ഞുമലകളും മൂടിയിരിക്കുന്നു

മഞ്ഞുകാലത്ത് മഞ്ഞുകാലത്ത് പൈൻ, ഖഗോള മരങ്ങൾ

ശീർഷകം

  • പൈൻ വൃക്ഷങ്ങളും മഞ്ഞുമലകളും മൂടിയിരിക്കുന്നു

    മഞ്ഞുകാലത്ത് മഞ്ഞുകാലത്ത് പൈൻ, ഖഗോള മരങ്ങൾ

വിവരണം

നിങ്ങൾ പച്ചയിലിരുന്ന് ഞാൻ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ വിട്ടുകളഞ്ഞു പൈൻ വൃക്ഷത്തിന് ഒരു പക്ഷിയില്ല ഫസൽ നസാരി എഫക്റ്റ്സ്: എൻഐസി ശേഖരവും ഓട്ടോ ടോൺ ഫോട്ടോയും ഉപയോഗിച്ച് വിവ്സ 2