പുഷ്പവും ധൂമ്രവസ്ത്രവും

പുഷ്പവും ധൂമ്രവസ്ത്രവും

ശീർഷകം

  • പുഷ്പവും ധൂമ്രവസ്ത്രവും

    പുഷ്പവും ധൂമ്രവസ്ത്രവും

വിവരണം

മുള്ളുകൾ ചിലപ്പോൾ മനോഹരമായിരിക്കും ഫീച്ചറുകൾ: വിവേക് ​​2, പോളറോയ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫർ (ബേക്ക് 4) എൻഐസി ശേഖരം, ഓട്ടോ ടോൺ