പച്ച കുളം

പച്ച കുളം

ശീർഷകം

  • പച്ച കുളം

    പച്ച കുളം

വിവരണം

പച്ച കുളം ശൂന്യമാണ്                                താമരപ്പൂപോലെ അല്ല   കഴുത്ത് വേദന                                       നല്ല ദയ   ഞാൻ ട്വിൻ വൃക്ഷം!                     ഞാൻ ഫ്രീസ് ചെയ്തതാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ?   അല്പനേരംകൊണ്ടു കണ്ണുകടിയുള്ളവനോടു:                           കുളം പൂരിപ്പിക്കുക! പ്രഭാവം ലെവുകളും ക്വെയറും