പക്ഷിയെ ഉപേക്ഷിക്കുക

പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പക്ഷി

ശീർഷകം

  • പക്ഷിയെ ഉപേക്ഷിക്കുക

    പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പക്ഷി

വിവരണം

പൂരിപ്പിക്കാൻ സന്തോഷമുണ്ട് സന്തോഷം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. വിമോചനത്തിനായി മരിക്കുന്നു ____ ഷാംലൂ പ്രഭാവം ദൃശ്യ തീവ്രത ശ്രേണി