നദി ലോയ്ഡ് വെള്ളച്ചാട്ടം

വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വൃക്ഷത്തോട്ടമുള്ള റഡ്ഡി

ശീർഷകം

  • നദി ലോയ്ഡ് വെള്ളച്ചാട്ടം

    വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വൃക്ഷത്തോട്ടമുള്ള റഡ്ഡി

വിവരണം

ലോവ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഗോലെസ്റ്റാൻ പ്രവിശ്യ