ധൂമ്രനൂൽ പുഷ്പത്തിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ

ശാന്തമായി പുഷ്പം ഇരിക്കുന്നതു

ശീർഷകം

  • ധൂമ്രനൂൽ പുഷ്പത്തിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ

    ശാന്തമായി പുഷ്പം ഇരിക്കുന്നതു

വിവരണം

ഭ്രാന്തൻ ആളുകളേക്കാൾ രസകരമാണ് എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതു എന്തു എന്നു അർത്ഥമുള്ള എലോഹീ, ദൈവത്തിന്നു അല്ലതാനും; സിമിൻ ബെഹ്ബഹാനി ഇഫക്റ്റുകൾ: വിസ്വസ 2, ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റർ (ബേക്ക് 4) എൻഐസി ശേഖരം, ഓട്ടോ ടോൺ ഫോട്ടോഷോപ്പ്