ടേസ്റ്റും പുളിയും ഷാമം

ചുവന്ന ഷാമം

ശീർഷകം

  • ടേസ്റ്റും പുളിയും ഷാമം

    ചുവന്ന ഷാമം

വിവരണം

ഇത് നല്ലതല്ലേ ?? അത് ആണോ? ഓ, എന്റെ വായടയ്ക്കുന്നു ... ഞാൻ നിന്നെ മിസ്സാകുന്നു എഫക്റ്റ്സ്: എൻഐസി ശേഖരവും ഓട്ടോ ടോൺ ഫോട്ടോയും ഉപയോഗിച്ച് വിവ്സ 2