ഒരു ദിവസം, വിശ്രമിക്കൂ കാത്തിരിക്കുക

ക്യാമറ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് കുട്ടികൾ

ശീർഷകം

  • ഒരു ദിവസം, വിശ്രമിക്കൂ കാത്തിരിക്കുക

    ക്യാമറ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് കുട്ടികൾ

വിവരണം

ക്യാമറയിൽ ഇരുന്ന് പുഞ്ചിരി തൂങ്ങുന്ന രണ്ടു കുപ്പികൾ

നിങ്ങളുടെ അരയിൽ ചെന്നായ് പിടിക്കുക
ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ അവളുടെ തുപ്പലുകൾ കാണുന്നു

കവി സാദി ഷിരാസി
സാദിസിന്റെ പ്രസംഗകരുടെ ബേറ്റ്സ് 64