ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ

ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ

ശീർഷകം

  • ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ

    ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ

വിവരണം

നിങ്ങൾ ഒരു പുഷ്പമോ പഞ്ചസാര ഉദ്ധരണിയോ ആണ് കാരണം എന്റെ മൂക്ക് എനിക്ക് പുഞ്ചിരിച്ചു അത് മരത്തിൽ എടുക്കുക നിങ്ങളെ ഞാൻ ഭ്രാന്താ എന്നു കണ്ടു നിങ്ങൾ സഹായം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ചിയോനിയുടെ വേദനയിൽ ഞാൻ വളരെ നിരാശനാണ് നീ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു റൂമി എഫക്റ്റ്സ്: എൻഐസി ശേഖരവും ഓട്ടോ ടോൺ ഫോട്ടോയും ഉപയോഗിച്ച് വിവ്സ 2