ഉഷ്ണജലവും മൂടൽമഞ്ഞും നിറഞ്ഞ നിറഞ്ഞ വനങ്ങളാണ്

നിബിഡ വനഭൂമിയാണ്

ശീർഷകം

  • ഉഷ്ണജലവും മൂടൽമഞ്ഞും നിറഞ്ഞ നിറഞ്ഞ വനങ്ങളാണ്

    നിബിഡ വനഭൂമിയാണ്

വിവരണം

ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ പച്ച വനങ്ങൾ മൂടൽമഞ്ഞും മേഘവും നിറഞ്ഞതാണ്   ഇഫക്റ്റുകൾ POLARIZATION സൺലൈറ്റ് ക്രോസ് പ്രോസസ്സിംഗ് വിന്ററ്റ്: ലെൻസ് വൈറ്റ് വൈറ്റ്ട്രൈസർ